Αιτήματα μεταβίβασης πράξης ένταξης στη Βιολογική Κτηνοτροφία έως 14 Νοεμβρίου

2018-11-02

Από την 1η έως τις 14 Νοεμβρίου θα έχουν περιθώριο να ανακαλέσουν, μεταβιβάσουν ή τροποποιήσουν την Ένταξη Πράξης τους οι δικαιούχοι της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αναλυτικά η εγκύκλιος: Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης - Αίτημα Τροποποίησης Πράξης
Όσον αφορά ειδικότερα τις μεταβιβάσεις κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο της ενταγμένης στο Μέτρο 11 εκμετάλλευσής του ή μέρος αυτής (μονάδα ή μονάδες παραγωγής) μόνο μία φορά ανά έτος εφαρμογής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο αποδέκτη.

Δεν δύναται να μεταβιβάσει μέρος της μονάδας παραγωγής (πχ αν ένας δικαιούχος έχει εντάξει στο Μέτρο εκμετάλλευση η οποία περιλαμβάνει μία μονάδα παραγωγής με βοοειδή και μία μονάδα παραγωγής με πρόβατα, δύναται να μεταβιβάσει είτε και τις δύο μονάδες παραγωγής είτε τη μία εκ των δύο ενώ δεν δύναται να μεταβιβάσει μέρος των βοοειδών ή των προβάτων).

Κατά το αίτημα μεταβίβασης, αφαιρείται από τον μεταβιβαστή η έκταση του ενταγμένου βοσκοτόπου που αντιστοιχεί στην κάθε μονάδα παραγωγής που αιτείται να μεταβιβάσει. Στην περίπτωση μεταβίβασης όλης της ενταγμένης εκμετάλλευσης, αυτή μπορεί να εμπίπτει στην κανονική διαδικασία (ιδία βούληση των ενδιαφερομένων) ή να προκύπτει ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Στην ανωτέρα βία εμπίπτουν και οι περιπτώσεις θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του μεταβιβαστή προς εργασία.

Σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους της εκμετάλλευσης (μονάδα παραγωγής) θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τόσο για την εκμετάλλευση του αποδέκτη, όπως αυτή διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, όσο και για το τμήμα της εκμετάλλευσης που παραμένει στον μεταβιβαστή, όπως αυτά ορίζονται στην αριθ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αίτημα πληρωμής
Ο αποδέκτης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και προκειμένου να πληρωθεί την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής της Δράσης - για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης. Επιπλέον, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς κυρώσεις η πληρωμή του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης, θα πρέπει ο αποδέκτης της μεταβίβασης όχι απλώς να έχει υποβάλει ΕΑΕ για το πρώτο έτος εφαρμογής αλλά στην εν λόγω ΕΑΕ θα πρέπει να δηλώνεται το σύνολο «τροποποιημένης ενταχθείσας εκμετάλλευσης». 7 Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε η μεταβίβαση της σύμβασης όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Μέτρου, αλλά και να παράγει οικονομικά αποτελέσματα (πληρωμή του αποδέκτη για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης).

Πηγή:agronews