Αίτημα πληρωμής για χρήση φερομόνων με εξοφλημένα παραστατικά ως 30/9

2018-08-01

Καταχωρημένα στο πληροφορικό σύστημα και εξοφλημένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είναι τα παραστατικά για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 για την ενίσχυση χρήσης φερομόνων (Κομφούζιο), προκειμένου οι δικαιούχοι της 1ης και της 2ης πρόσκλησης να μπορούν να είναι κάνουν αίτημα πληρωμής.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης.pdf https://www.agronews.gr/files/1/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη Διαύγεια και αφορά την ενίσχυση της χρήση φερομόνων σε συνδυασμό με τη μείωση ψεκασμών (Κομφούζιο) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, καθώς και του μικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψα της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς: «Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, το σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 οφείλουν, για το έτος εφαρμογής 2018 και εξής, να έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους εφαρμογής και να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό σύστημα της Δράσης έως 30/9 εκάστου έτους εφαρμογής για τους δικαιούχους της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της δράσης. Το σύνολο των παραστατικών που υποβάλλονται και αφορούν στον επιβλέποντα γεωπόνο θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού για τον επιβλέποντα γεωπόνο είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής».

Επιπλέον τονίζεται ότι οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018) για κάθε πρόσκληση ξεχωριστά τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων:

  • παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου και
  • τα παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα γεωπόνου.

Πηγή:agronews