Αγροτικές τις συστημικές τράπεζες θέλει ο Αραχωβίτης

2019-02-25

∆έσµη προτάσεων για µια νέα συµφωνία (New Deal) που θα βάλει τις µεγάλες εµπορικές τράπεζες πιο γερά στο παιχνίδι της χρηµατοδότησης της ελληνικής γεωργίας, έχει έτοιµη ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης. Ενηµέρωση επί του θέµατος έχει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης ∆ραγασάκης, µε τη διαµεσολάβηση του οποίου συγκαλείται την Τετάρτη σύσκεψη µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 

Στα σχέδια από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να ανοίξει το παιχνίδι και να πειστούν οι τράπεζες για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στον αγροτικό τοµέα. ∆έλελεαρ, θα αποτελέσουν, όπως λέει, αποκλειστικά στην Agrenda, o υπουργός, οι αποταµιεύσεις των αγροτών και οι δυνατότητες µόχλευσης κονδυλίων από τα αναπτυξιακά προγράµµατα. Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας αναµένεται να δοθεί πρόσβαση σε όλες τις µεγάλες τράπεζες στη βάση δεδοµένων των δηλώσεων ΟΣ∆Ε των αγροτών.

Μόνο οι «µικρές» στα µικροδάνεια

Εν τω µεταξύ, διάτρητο και µη εφαρµόσιµο βρήκε σε αξιολόγησή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το νοµοσχέδιο για τις µικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ. Καλεί µάλιστα τις ελληνικές αρχές να αλλάξουν τo περιεχόµενό του και πρώτα απ' όλα να εξαιρέσουν τα λεγόµενα συστηµικα πιστωτικά ιδρύµατα από αυτό. Σηµειώνεται ότι πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο βασίζεται το αντίστοιχο καθεστώς για τον αγροτικό τοµέα, το οποίο θα αντλεί κονδύλια από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα ενσωµατωθούν στο χαρτοφυλάκιο των δανείων.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της ΕΚΤ, πρέπει να εξαιρεθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα από το πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου «Χορήγηση Μικροχρηµατοδοτήσεων» του υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση πριν από ένα µήνα, καθώς αυτό θα µπορούσε να καταστεί σοβαρό ανάχωµα στη δανειοδοτική δραστηριότητα και την κεφαλαιακή τους επάρκεια, αφού θα µπορούσε να τα θέσει υπό συνθήκες πίεσης µε σκοπό τη χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων «υπό όρους υπαγορευόµενους από τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή άλλον αρµόδιο υπουργό», κατά παρέκκλιση από τους όρους υπό τους οποίους τα εποπτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα διενεργούν συνήθως τις δανειοδοτικές τους εργασίες.

Ειδικά πιστωτικά ιδρύµατα

Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι οι συστηµικές τράπεζες δεν θα µπορούν να προσφέρουν µικροπιστώσεις, κάτι που το κάνουν ήδη µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος EaSI, αλλά πως δεν θα ορίζονται οι προδιαγραφές τους από το υπουργείο Οικονοµικών. Αντίθετα, τα ιδρύµατα µικροπιστώσεων που θα ιδρυθούν βάσει του σχετικού νόµου, είναι αυτά που θα δεσµεύονται βάσει του νόµου για τις προδιαγραφές των προϊόντων που θα προσφέρουν.

Πηγή:agronews