Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών ένταξης των δυνητικών δικαιούχων Υπομέτρου 4.2

2020-04-16

«Χορήγηση παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» και της δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. δ) της 361/93978/31-03-2020 απόφασής μας για την για την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 και της 392/98228/07-04-2020 απόφασής μας για την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014- 2020, για λόγους εξαιρετικών περιστάσεων, από την 21-04-2020 και 23-04-2020 αντίστοιχα μέχρι και την 15-05-2020. 

Πηγή:agrocapital