Πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ βασικής, οι πρώτοι 10 της λίστας για το 2020

2021-06-25

Αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κατάλογος με τις εισπράξεις βασικής ενίσχυσης 2020. Η Agrenda φιλοξενεί τη λίστα με τους πρώτους 100 αποδέκτες ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος. 

Με κάποιες αξιοσηµείωτες περιπτώσεις δικαιούχων που δεν βρισκόντουσαν στη σχετική λίστα του 2019 και εµφανίζονται τώρα µε ενισχύσεις άνω των 40.000 ευρώ, και περιπτώσεις ατόµων που αύξησαν τη βασική τους πληρωµή σε ένα χρόνο κατά περίπου 30.000 ευρώ, απαρτίζεται ο κατάλογος µε τους 100 δικαιούχους που έλαβαν τα µεγαλύτερα ποσά από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2020. Ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτηµένος σε ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (https://transpay.opekepe.gr/) από τις 30 Μαΐου λόγω κοινοτικής υποχρέωσης µε τα στοιχεία να είναι προσβάσιµα προς όλους. Σε αυτά τα ποσά µπορεί παράλληλα να προστεθεί κατά περίπτωση και το πρασίνισµα, που είναι περίπου ίσο µε το 40-50% του ποσού της βασικής ενίσχυσης.

Συνολικά φαίνονται 10 νοµικά πρόσωπα να λαµβάνουν υψηλές ενισχύσεις ενώ το παρών δίνουν για ακόµη µία χρονιά το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Οι 100 πρώτοι φαίνεται να συγκεντρώνουν στο σύνολό τους 5.625.413 ευρώ, ποσό µεγαλύτερο κατά περίπου 50.000 ευρώ σε σχέση µε τους 100 πρώτους του 2019. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι µειωµένα κατά ένα ποσοστό καθώς όπως είναι γνωστό ακόµα υπάρχουν χρωστούµενα βασικής ενίσχυσης από την εξόφληση του 2020.

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από 20.000 ευρώ και άνω βασική ενίσχυση λαµβάνουν 1.315 δικαιούχοι, απορροφώντας ποσό της τάξεως των 37,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 1,1 δις ευρώ, που µοιράζεται ετησίως για τη βασική ενίσχυση. ∆ηλαδή ο µέσος όρος ενίσχυσης είναι 28.000 ευρώ για αυτούς τους δικαιούχους.

Με δεδοµένο πως το 10% των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 48% των άµεσων ενισχύσεων (στοιχεία Γ.Π.Α, ΟΣ∆Ε 2019), ο µόνος τρόπος να πραγµατοποιηθεί µία άλλη κατανοµή την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, συνοψίζεται σε τέσσερις προϋποθέσεις:

Ενεργός αγρότης: Θα ορίσει τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης στην ερχόµενη ΚΑΠ. Από την επιστηµονική οµάδα που υποστηρίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και το ΥΠΑΑΤ, έχει προταθεί να µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασικής ενίσχυσης η ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ότι πράγµατι έχει αγροτική δραστηριότητα µε βάση οικονοµικές συναλλαγές όπως τιµολόγια από ένα ποσό και πάνω αναλόγως τη στρεµµατική τους έκταση. Εξαιρούνται οι αγρότες µε άµεσες ενισχύσεις έως κάποιο ποσό (έως 1.250 ευρώ).

Σύγκλιση: Συνεπάγεται σε αύξηση µοναδιαίας αξίας δικαιώµατος για όσους έχουν µικρότερη αξία από το µέσο όρο και µείωση για όσους βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο. Άγνωστες οι προθέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν κατατεθεί πολλαπλά σενάρια. Η ανάλυση SWOT από την υποστηρικτική οµάδα που έχει στα χέρια του το ΥΠΑΑΤ προτείνει την πλήρη σύγκλιση 100% των δικαιωµάτων. Τελική απόφαση έως το τέλος ∆εκεµβρίου.

Αναδιανεµητική ενίσχυση (συµπληρωµατικό πριµ): Θα τη λαµβάνουν όλοι οι καλλιεργητές στην Ελλάδα ανά περιφέρεια ενίσχυσης. Σηµειώνεται εδώ πως έχει κατατεθεί πρόταση στο ΥΠΑΑΤ από την οµάδα του ΓΠΑ να δίνεται µόνο σε κατ' επάγγελµα αγρότες καθώς είναι εκείνοι που εξαρτώνται στο µεγαλύτερο βαθµό από τη γεωργία.

Κατάργηση ατοµικών δικαιωµάτων: Όλοι οι αγρότες από το 2023 θα λαµβάνουν την ίδια ενίσχυση ανά στρέµµα, για όλη την επιλέξιµη έκταση. Πλήρης απεµπλοκή από τα δικαιώµατα, χρειάζεται αποδεδειγµένη αγροτική δραστηριότητα στα δηλωµένα αγροτεµάχια για τη λήψη. Ακόµα ένα σενάριο που βρίσκεται στα χέρια του ΥΠΑΑΤ και µελετάται.

Πηγή:agronews