Οι μεγάλες δεξαμενές είναι επιλέξιμες για επιδότηση στο πρόγραμμα αρδευτικών

2020-03-04

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά για τις ανάγκες σε αποµακρυσµένα από το δίκτυο ∆Ε∆∆ΗΕ αγροτεµάχια και µεγαλύτερου όγκου δεξαµενές αλλά και λιµνοδεξαµενές στην περίπτωση δενδροκαλλιεργειών, συµπεριλαµβάνονται στα αιτήµατα που σηµειώθηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση του Μέτρου 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών συγκροτηµάτων. 

Η διαβούλευση που έληξε στις 20 Φεβρουαρίου αφορούσε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου που επιδοτεί τις δαπάνες αρδευτικών επενδύσεων (στάγδην άρδευση µέχρι 410 ευρώ το στρέµµα, άνοιγµα γεωτρήσεων µέχρι 120 ευρώ το µέτρο, γεννήτριες µέχρι 6.900 ευρώ κ.λπ) και καθιστά δικαιούχους όλους τους κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις παρατηρήσεις στη διαβούλευση, τίθεται το αίτηµα να συµπεριληφθούν και ολοκληρωµένα συστήµατα άρδευσης µε την εγκατάσταση αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος άρδευσης. Σηµειώνεται ότι το κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήµατος άρδευσης είναι αντίστοιχου του συστήµατος άρδευσης µε πετρελαιοκινητήρα, στοιχείο που δεν θα επιβαρύνει επιπλέον την οποιαδήποτε χορηγούµενη δηµοσία δαπάνη.

Πηγή:agronews