Ο πίνακας ενισχύσεων και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα βιολογικής που ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου

2022-02-01

Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου καλούνται να κάνουν αίτηση για ένταξη οι ενδιαφερόµενοι στο Μέτρο των Βιολογικών σύµφωνα µε την προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε, ύψους 490 εκατ. ευρώ. 

Tα χρήµατα θα µοιραστούν ως εξής:

  • Αροτραίες καλλιέργειες 116 εκατ. ευρώ.
  • Μόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά, αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά, 210 εκατ. ευρώ.
  • Βοοειδή και αιγοπρόβατα, 130 εκατ. ευρώ.
  • Κυψέλες και παραφυάδες, 34 εκατ. ευρώ.

Για όλες τις παραπάνω οµάδες παραγωγής προκηρύσσονται οι δράσεις:

∆ράση 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας,, αγροτεµάχια που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει αγροτεµάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Μέσω της προκήρυξης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µπει σε όσες δράσεις το επιθυµεί. ∆ηλαδή ένας καλλιεργητής που διαθέτει 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα βιολογικά ελαιώνα και ακόµα 40 στρέµµατα µη πιστοποιηµένα, ενώ καλλιεργεί ταυτόχρονα 150 στρέµµατα µηδικής µη πιστοποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή:

  • Για τα 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα ελιάς κάνει αίτηση ένταξης στη ∆ράση 11.2.1 (για δενδροκαλλιέργειες) µε πριµ 50,5 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 1.010 ευρώ ετησίως.
  • Για τα 40 στρέµµατα ελιάς για τα οποία δεν έχει ενεργή σύµβαση µε οργανισµό πιστοποίησης κάνει αίτηση ένταξης στη ∆ράση 11.1.1 µε πριµ 67,9 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 2.716 ευρώ ετησίως.
  • Για τα 150 στρέµµατα µηδικής (µη πιστοποιηµένα) κάνει αίτηση στη σχετική πρόσκληση των αροτραίων και στη ∆ράση 11.1.1 µε πριµ 58,5 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 8.775 ευρώ ετησίως.

Μοριοδότηση

Για τη ∆ράση 11.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Για τη ∆ράση 11.2 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια επίσης λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια).


Πηγή: agronews