Μέχρι τέλος έτους 600 προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών

2020-02-14

Προκήρυξη για σύμβουλο υποστήριξης ώστε να μπορέσει ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα να ολοκληρώσει μέχρι τέλος του έτους 600 προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόσκληση, θα πρέπει εντός των πρώτων δύο μηνών από τη σύμβαση που θα υπογράψει ο σύμβουλος, ο ΕΛΓΟ να έχει ολοκληρώσει 180 προγράμματα και άνα τρεις μήνες ακόμα 180, μέχρι να φτάσει τα 600 στο τέλος του χρόνου. Η πρόσκληση, όπως αναφέρει, εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με εκείνες τις περιπτώσεις που, είτε παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες (π.χ. νησιωτικές περιοχές), είτε έχουν παρουσιάσει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου όγκου Προγραμμάτων Κατάρτισης που ενεργοποιούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή εστίασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση Πράξεων στην Δράση: 1.1.1 του Μέτρου 01: Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0021821271)

Στο πλαίσιο διαχείρισης του Μέτρου 01, «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης», και πιο συγκεκριμένα του Υπομέτρου 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων» μέσω της Δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2014 -2020» είναι απαραίτητη η συμβουλευτική υποστήριξη του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην ταχύτερη διεκπεραίωση και διαχείριση του μεγάλου όγκου των απαιτούμενων γραφειοκρατικού χαρακτήρα διοικητικών και οικονομικών πράξεων, που συνοδεύουν την υλοποίηση του Φυσικού αντικειμένου των Έργων σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Τα αντικείμενα του Συμβούλου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προς υποβοήθηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναφορικά με τα έργα που εκτελεί ή/και έχει προγραμματίσει να εκτελέσει στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων.

Ειδικότερα, τα αντικείμενα της παροχής υπηρεσίας του Συμβούλου, αφορούν κυρίως σε υποστήριξη στις ενέργειες περί έκδοσης αποφάσεων που απαιτούνται και προκύπτουν κατά το στάδιο Ελέγχου και Ολοκλήρωσης, τόσο ενός Προγράμματος Κατάρτισης, όσο και κάθε Πράξης συνολικά. Στις ενέργειες αυτές και χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, περιλαμβάνεται ο τελικός έλεγχος από την Κεντρική Υπηρεσία όλων των εγγράφων, με σκοπό να συνταχθούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης οι απολογιστικοί πίνακες των αιτημάτων πληρωμής του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ» προς την ΕΥΕ-ΠΑΑ για την αποπληρωμή των πεπραγμένων της Πράξης.

Πιο αναλυτικά, η υποστηρικτική δράση του Συμβούλου διατρέχει όλες τις φάσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και περιλαμβάνονται στην Προετοιμασία και στον Έλεγχο του Φυσικού Αντικειμένου και των Φακέλων Πληρωμής με τα απαραίτητα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, υποστηρικτικά δικαιολογητικά - έγγραφα.

Στις εν εξελίξει ενέργειες ελέγχου και ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Κατάρτισης, βασική προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών του, θα αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με εκείνες τις περιπτώσεις που, είτε παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες (π.χ. νησιωτικές περιοχές), είτε έχουν παρουσιάσει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου όγκου Προγραμμάτων Κατάρτισης που ενεργοποιούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή εστίασης

Επίσης:

- Θα υποστηρίζει την Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης και των Πράξεων, την πορεία εφαρμογής και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.

- Θα υποστηρίζει την Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία και θα υποβάλλει προτάσεις για την έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα εντοπιστούν στην διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων

Πηγή:agronews