Δήλωση απόκλισης για συνδεδεμένη ζωικής έως τις 7 Ιουνίου

2021-06-07

Κρίσιµο διάστηµα πιστώσεων από 18 µέχρι 25 Ιουνίου δείχνει ο προγραµµατισµός του Οργανισµού Πληρωµών, για όσα υπολείπονται προκειµένου να κλείσουν οι υποχρεώσεις της περσινής χρονιάς, χωρίς καταλογισµούς και πρόστιµα από τις Βρυξέλλες. 

Δήλωση απόκλισης για συνδεδεμένη ζωικής έως τις 7 Ιουνίου και πίστωση της διαφοράς πριν τα τέλη του μήνα Σε αυτά που έχουν να περιµένουν οι αγρότες καταρχήν περί τα 100 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα της ενιαίας που αφορούν το 3% της βασικής, το 5% του πρασινίσµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, σε συνδυασµό µε την εκκρεµότητα από τις καταγγελίες περί Εθνικού Αποθέµατος, καθώς και η εξόφληση των Βιολογικών, ύψους 52 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, πληρωµή µέσα στον µήνα δείχνει να φέρνουν και οι πιέσεις όσον αφορά τους περίπου 6.000 κοµµένους κτηνοτρόφους της συνδεδεµένης στα ζωικά, µετά την κινητοποίηση των τοπικών βουλευτών, των κοµµάτων της αντιπολίτευσης που επιφόρτισαν µε πολιτικό κόστος τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και των δηµοσιευµάτων της Agrenda και του Agronews, µε το Μαξίµου να απαιτεί άµεση επίλυση του θέµατος.

Το δεύτερο 15νθήµερο Ιουνίου συνδεδεµένη κτηνοτρόφων χωρίς γη

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες στους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα χωρίς γη, ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών, σε απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, αναφέρει τα εξής: «Η συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα της κτηνοτροφίας (Μέτρο 1 και Μέτρο 2), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. ΕΕ αρ. 1307/2013, προγραµµατίζεται να χορηγηθεί το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου».

Να σηµειωθεί ότι οι συνδεδεµένες αυτές αφορούν ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων και 550.000 ευρώ περίπου για κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

Έως 15 Ιουνίου αιτήσεις ανάκλησης ένταξης και τροποποίησης Βιολογικών

Εν τω µεταξύ, για τις τελευταίες ηµέρες του µήνα φαίνεται πως πηγαίνει η εξόφληση των Βιολογικών, δεδοµένου ότι µέχρι τις 15 του µήνα οι δικαιούχοι του µέτρου 11 έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης και τροποποίησης πράξης. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνος µετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας προκειµένου να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις καταστάσεις συµµόρφωσης που θα στείλουν τα περιφερειακά υποκαταστήµατα. Ειδικότερα, νέα εγκύκλιος τροποποιεί την υπ' αρ. 1156/77424/11-04-2019 «στο σηµείο β) Αίτηµα για άλλους λόγους της υποπαρ. Ι. Τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης της παρ. Β Αίτηµα Τροποποίησης Πράξης ως κάτωθι: Τα αιτήµατα τροποποίησης που θα υποβληθούν τα έτη 2019 και 2021 και θα αφορούν το έτος εφαρµογής 2019-2020 και 2021-2022 αντίστοιχα για την κάθε ∆ράση, για τα οποία η περίοδος υποβολής στο ΠΣ ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 01/04/2019 έως και την 27/05/2019 για το έτος 2019 και από 01/04/2021 έως και την 15/06/2021 για το έτος 2021. Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένα αίτηµα τροποποίησης ανά έτος».

Πηγή:agronews