Αρνητικές οι τράπεζες στην αποδέσμευση λογαριασμών αγροτών

2020-04-29

Συνεχίζονται οι κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, κατά παράβαση της απόφασης για ακατάσχετο των λογαριασμών έως 7.500,00€ ετησίως, πλέον των 1.250,00€ / μήνα, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα. 

Παράλληλα εξακολουθεί να ΜΗΝ υπάρχει ακατάσχετο για τους λοιπούς επιτηδευματίες οι οποίοι, αφενός μεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν pos για τη δυνατότητα είσπραξης των πωλήσεων τους από τους πελάτες, αφετέρου δε παραμένουν μπλοκαρισμένοι οι λογαριασμοί τους χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν σε αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Με τον νόμο 4587/24.12.18, τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4314/14 και προστέθηκε η §5, σύμφωνα με την οποία πλέον:
[...«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.» Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018...].

Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορούν να κατασχεθούν οι αναφερθείσες επιδοτήσεις. Ισχύει όμως τελικά κάτι τέτοιο;

Πηγή:agronews