Αναλυτικοί πίνακες με κατηγορίες ενστάσεων οι οποίες δικαιώνονται στα Σχέδια Βελτίωσης και τα λάθη των μελετητών

2020-03-04

Με αξιώσεις οι αιτήσεις όσων είχαν θέματα με ασφαλιστικές ενημερότητες, τεκμηρίωση ιδιοκτησίας και καινοτομία. Θολό ακόμα το τοπίο για περιπτώσεις απορρίψεων λόγω λάθους του μελετητή. 

∆ικαίωση στις ενστάσεις θα µπορέσουν να βρουν απορριφθέντες που είχαν θέµα µε τις ασφαλιστικές ενηµερότητες, ακόµα και αν είχαν λήξει κατά την οριστικοποίηση, στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης. Σημειώνεται ότι παράταση μέχρι τις 18 Μαρτίου (16 για κεντρική Μακεδονία και Κρήτη) έλαβαν οι ενστάσεις .

Πληροφορίες της Agrenda από τις περιφερειακές αρχές κάνουν λόγο για πέντε κατηγορίες αγροτών που ανάλογα το ζήτηµα που προέκυψε µε την ενηµερότητα χωρίζονται ως εξής:

  • Είχαν προσκοµίσει ασφαλιστική ενηµερότητα αλλά έληξε λίγο πριν την οριστικοποίηση. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν εφόσον φέρουν βεβαίωση ενηµερότητας για εκείνη την περίοδο.
  • ∆εν είχαν εκδόσει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων» και δεν είχαν οφειλές. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν και να λάβουν τα µόρια που δικαιούνται εφόσον δεν είχαν οφειλές.
  • Είχαν φέρει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων», αλλά την είχαν εκδόσει ως εργοδότες. ∆ικαιώνονται µε την ένσταση.
  • ∆εν µπορούσαν να προσκοµίσουν ενηµερότητα καθώς ο ΕΦΚΑ δεν τους είχε ενηµερώσει πόσα πρέπει να πληρώσουν ώστε να τη λάβουν. Ενδεχοµένως δικαιώνονται µε ένσταση.
  • ∆εν είχαν προσκοµίσεις ενηµερότητα, είχαν µη ρυθµισµένα χρέη εν γνώση τους και προσκόµισαν µόνο βεβαίωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ. Απορριπτόµενοι ακόµα και µε ένσταση.

Να τονιστεί εδώ πως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις περιφερειακές αρχές και είναι υπό αίρεση, καθώς αναµένεται εγκύκλιος οδηγιών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να δρουν µε ενιαίο τρόπο.

Περιπτώσεις µε λάθη µελετητών

Σε περιπτώσεις τώρα που δεν περάστηκε η υφιστάµενη κατάσταση από τον µελετητή στο ΠΣΚΕ που αφορά το ΟΣ∆Ε και υπάρχει µόνο η µελλοντική κατάσταση, µε αποτέλεσµα ο αγρότης να «κόβετε», τα πράγµατα είναι ακόµα ρευστά και είναι θέµα πολιτικής απόφασης. Αυτό θα κριθεί και από το έαν είναι «κλειδωµένη» (σ.σ δηλαδή δεν υπήρξαν διοικητικές µεταβολές) η κατάσταση που είχε δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣ∆Ε του 2017 (έτος οριστικοποίησης αίτησης), ώστε να ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη εικόνα υφιστάµενης κατάστασης.

Πηγή:agronews